top of page
RO_WhyItMatters_1x1_static_edited.jpg

Codul Etic

Agentii imobiliari membri ai APAIR adera la Codul Etic al APAIR si NAR (National Association of REALTORS®) si isi asuma respectarea prevederilor Codului Etic fata de clienti si consumatori, fata de public si fata de colegi, in intreaga lor activitate profesionala. Codul Etic al NAR a fost adoptat in 1913 (NAR dateaza din anul 1908 in Statele Unite ale Americii) si a fost unul dintre primele documente privitoare la indatoririle de ordin etic adoptate de catre o entitate din mediul de afaceri. 

Prin existenta si implementarea Codului Etic, consumatorii beneficiaza de servicii, REALTORII® colaborand intre ei in beneficiul primordial al clientilor. 

 Codul Etic si Standardele de Practica ale 

Asociatiei Profesionale a Agentilor Imobiliari din România

 

In vigoare de la 1.01.2020

Ori de câte ori contextul o va impune, obligațiile din Codul Etic în mod expres prevăzute pentru REALTOR®, se vor aplica și Agențiilor Imobiliare la care REALTORUL® este Afiliat. 

În toate cazurile în care Codul Etic stabilește obligații care le depășesc pe cele stabilite prin lege, iar Codul Etic și legea se contrazic, prevederile legale vor prevala.

Preambul

Totul începe de la teren. Supraviețuirea și dezvoltarea instituțiilor libere și ale civilizației noastre depind de utilizarea înțeleaptă a terenului și de răspândirea largă a proprietății asupra terenului. 

REALTORII® trebuie să cunoască faptul că interesele unei națiuni și ale cetățenilor săi cer realizarea celei mai bune și mai eficiente utilizări a terenului și celei mai largi răspândiri a dreptului de proprietate asupra terenurilor. 

Aceste interese impun construirea de locuințe adecvate, de orașe funcționale, dezvoltarea unei industrii și agriculturi productive și protejarea sănătății mediului înconjurător. 

Astfel de interese impun REALTORILOR® obligații etice dincolo de cele de natură pur comercială. Ele obligă la responsabilizarea socială și la o datorie patriotică, căreia REALTORII® trebuie să se dedice și pentru a cărei realizare ei trebuie să se pregătească cu sârguință. De aceea, REALTORII® sunt determinați să păstreze și să îmbunătățească standardele profesiei lor și împreună au o responsabilitate comună pentru integritatea și onoarea meseriei lor. 

Ca o recunoaștere și apreciere a obligațiilor pe care le au față de clienți și consumatori, față de public, precum și unii față de ceilalți, REALTORII® se vor strădui permanent să se informeze asupra aspectelor care influențează piața imobiliară și, în calitate de profesioniști bine informați, vor împărtăși cu ceilalți fructul experienței și studiului lor. Prin aplicarea prezentului Cod Etic și prin cooperarea cu autoritățile competente, ei vor identifica și lua măsuri pentru eliminarea practicilor care pot dăuna publicului sau care ar putea discredita sau dezonora profesia imobiliară. 

REALTORII® care au cunoștință despre comportamente care ar putea reprezenta încălcări ale Codului Etic, implicând utilizarea incorectă a fondurilor sau proprietăților clienților și consumatorilor, discriminări, sau acte de fraudă cauzatoare de prejudicii economice, le vor aduce în atenția Consiliului Director al APAIR. 

Înțelegând că pentru a acționa cu adevărat în interesul utilizatorilor serviciilor imobiliare este necesară colaborarea cu alți profesioniști în domeniul imobiliar, REALTORII® solicită de la clienții lor un drept de reprezentare exclusivă, nu încearcă să obțină avantaje 

necuvenite pe seama concurenților și evită să facă comentarii nesolicitate despre alți practicanți din domeniul imobiliar. În cazurile în care le este cerută opinia sau în cazul în care consideră că este necesar un comentariu, REALTORII® își exprimă opinia într-o manieră obiectivă, profesională, neinfluențată de vreo motivație personală, avantaj sau potențial câștig. 

Termenul REALTOR® denotă competență, onestitate și înaltă integritate profesională, ca urmare a aderării la un ideal de conduită morală în relațiile de afaceri. Nicio perspectivă de profit și niciun fel de instrucțiune din partea unui client nu vor putea vreodată să justifice îndepărtarea de la acest ideal. 

Pentru a interpreta această obligație, REALTORII® nu vor avea o călăuză mai sigură decât aceea care a fost transmisă de secole și care este personificată de Regula de Aur: “Fă pentru ceilalți ceea ce tu ai vrea ca ceilalți să facă pentru tine”. 

Prin adoptarea propriilor standarde profesionale, REALTORII® se angajează să acționeze în spiritul acestora în toate activitățile lor întreprinse în nume propriu, prin afiliați sau terți sau prin mijloace tehnologice și să își desfășoare afacerile în conformitate cu principiile prevăzute în continuare. 

ÎNDATORIRI FAȚĂ DE CLIENȚI ȘI CONSUMATORI

 

Articolul 1

Atunci când reprezintă un Cumpărător, Vanzător, Locator, Locatar sau alt tip de client, în calitate de agenți, REALTORII® își iau angajamentul să protejeze și să promoveze interesele clientului lor. 

Această obligație față de client este prioritară, dar ea nu îi eliberează pe REALTORI® de obligația de a trata toate părțile cu onestitate. Atunci când deservesc un Cumpărător, Vânzător, Locator, Locatar sau alt tip de client, fără a avea o relație de reprezentare exclusivă a acestuia, REALTORII® sunt în continuare obligați să trateze toate părțile cu onestitate.

 

• Standard de Practică 1-1 

REALTORII® se supun îndatoririlor prevăzute de Codul Etic și atunci când acționează în calitate de parte într-o tranzacție imobiliară. 

• Standard de Practică 1-2 

Obligațiile impuse de Codul Etic acoperă toate activitățile și tranzacțiile imobiliare, indiferent dacă sunt realizate în persoană, electronic sau prin orice alte mijloace. 

Obligațiile pe care Codul Etic le impune sunt aplicabile și REALTORILOR® care acționează ca Agenți Imobiliari în orice formă contractuală legal recunoscută, exceptând 

situațiile în care Codul Etic și legea se contrazic, caz în care prevederile legale vor prevala. 

 

Așa cum sunt utilizați în acest Cod Etic: 

-termenul “client” înseamnă persoana/ persoanele sau entitatea/ entitățile cu care REALTORUL® sau Agenția Imobiliară la care REALTORUL® este afiliat are o relație de reprezentare exclusivă a acestuia/ acestora sau orice altă formă contractuală legal recunoscută; 

 

-termenul “consumator” înseamnă o parte a unei tranzacții imobiliare ce primește informații, servicii, sau beneficii, dar nu are vreo relație contractuală cu REALTORUL® sau cu Agenția Imobiliară la care REALTORUL® este afiliat; 

 

-termenul “potential client” înseamnă un Cumpărător, Vânzător, Locator, Locatar care nu are o relație de reprezentare exclusivă cu un REALTOR® sau cu Agenția Imobiliară la care REALTORUL® este afiliat; 

 

-termenul “agent” înseamnă persoana fizică ce acționează în numele unei agenții imobiliare prin orice formă contractuală legal recunoscută, care oferă consultanță clienților și consumatorilor privind vânzarea, cumpărarea sau închirierea bunurilor imobiliare. 

 

-termenul “Agenție Imobiliară reprezentantă a Cumpărătorului/ Locatarului/ Vânzătorului/ Locatorului” înseamnă entitatea juridică legal recunoscută care acționează în numele şi în interesul clientului său. 

 

-termenul “REALTOR®” înseamnă o persoană fizică ce acționează în domeniul imobiliar și este membru al NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® și membru al APAIR și care s-a angajat să respecte Codul Etic al NAR și APAIR.

 

• Standard de Practică 1-3 

În vederea obținerii unui contract de reprezentare exclusivă a Vânzătorului/ Locatorului, REALTORILOR® le este categoric interzis să inducă în eroare în mod deliberat proprietarul cu privire la valoarea de piață a proprietății imobiliare.

• Standard de Practică 1-4 

În vederea obținerii unui contract de reprezentare exclusivă a Cumpărătorului/Locatarului, REALTORILOR® le este categoric interzis să dezinformze Cumpărătorul/ Locatarul cu privire la economisirile sau la orice alte beneficii care ar putea fi realizate prin utilizarea serviciilor REALTORULUI®.

• Standard de Practică 1-5 

REALTORII® pot reprezenta atât Vânzătorul/ Locatorul, cât și Cumpărătorul/ Locatarul în aceeași tranzacție imobiliară, doar după dezvăluirea completă a acestui fapt și doar cu acordul scris al ambelor părți.

• Standard de Practică 1-6 

REALTORII® vor transmite ofertele de cumpărare și contra-ofertele în mod obiectiv și cât mai rapid posibil. 

• Standard de Practică 1-7 

În calitate de Agenție Imobiliară reprezentantă a Vânzătorului/ Locatorului, REALTORII® vor continua să transmită Vânzătorului/ Locatorului, toate ofertele de 

cumpărare și contra-ofertele până la autentificarea contractului de vânzare/ încheierea contractului de închiriere, dacă proprietarul nu a renunțat în scris la această obligație a REALTORULUI®. În baza solicitării transmise în scris de Agenția Imobiliară colaboratoare care a trimis oferta scrisă către Agenția imobiliară reprezentantă a Vânzătorului/ Locatorului, aceasta din urmă va furniza, de îndată ce este practic posibil, o declarație scrisă Agenției Imobiliare Colaboratoare, prin care va informa fie că a transmis oferta Vânzătorului/ Locatorului, fie că Vanzătorul/ Locatorul a renunțat la obligația REALTORULUI® de a îi transmite oferta primită după acceptarea unei alte oferte de cumpărare/ închiriere. REALTORII® nu vor fi obligați să continue promovarea proprietății după ce o ofertă de cumpărare/ închiriere a fost acceptată de către Vânzător/ Locator. După acceptarea unei oferte de cumpărare/ închiriere, REALTORII® le vor recomanda Vânzătorilor/ Locatorilor să solicite o opinie juridică autorizată înainte de a accepta o ofertă de cumpărare/ închiriere primită ulterior de la altă persoană, cu excepția situației în care acceptarea ofertei ulterioare este condiționată de încetarea antecontractului de vânzare/ contractului de închiriere existent.

• Standard de Practică 1-8 

În calitate de Agenție Imobiliară reprezentantă a Cumpărătorului/ Locatarului, REALTORII® vor continua să transmită Cumpărătorului/ Locatarului toate ofertele de cumpărare/ închiriere și contra-ofertele până la autentificarea contractului de vânzare/ încheierea contractului de închiriere, dar REALTORII® nu vor fi obligați să continue să le prezinte acestora proprietăți după ce o ofertă de cumpărare/ închiriere a fost acceptată de către un Vânzător/ Locator. După acceptarea unei oferte de cumpărare/ închiriere, REALTORII® le vor recomanda Cumpărătorilor/ Locatarilor să solicite o opinie juridică autorizată cu privire la încetarea antecontractului de vânzare/ contractului de închiriere existent.

• Standard de Practică 1-9 

Obligația REALTORILOR® de a proteja informațiile confidențiale furnizate de clienții lor pe parcursul relației de reprezentare sau a oricărei alte forme contractuale legal recunoscută, se menține și după încetarea relației contractuale. În timpul sau după încetarea relației profesionale cu clienții lor, cu bună știință, REALTORII® nu vor:

 

1) dezvălui informațiile confidențiale ale clienților; sau 

 

2) folosi informațiile confidențiale ale clienților în dezavantajul acestora; sau 

3) folosi informațiile confidențiale ale clienților pentru avantajul REALTORULUI® sau al unei terțe părți, exceptând situațiile în care: 

a) clientului i s-a dezvăluit complet acest fapt și acesta și-a dat acordul scris; sau

 

b) REALTORILOR® li se solicită printr-o hotărâre judecătorească dezvăluirea informațiilor confidențiale; sau 

 

c) clientul intenționează să comită un delict, iar informațiile sunt necesare pentru a împiedica această faptă;

sau 

bottom of page